ESPECIALITAT MÈDICA

Logopèdia

El logopeda s’ocupa de l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el tractament i el pronòstic dels trastorns de la comunicació humana, que comprenen la parla, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita), l’audició, la veu i les seves alteracions, tant quan es tracta de trastorns de desenvolupament com quan es tracta de trastorns adquirits, quan són trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació. També s’encarrega de les funcions orofacials no verbals del sistema estomatognàtic, aquestes són la respiració, la succió, la deglució i la masticació.

 • Atenció
 • Memòria
 • Concentració
 • Seqüenciació
 • Resolució de problemes
 • Teoria de la ment
 • Funcions executives
 • Fonètica
 • Fonologia
 • Morfo-sintaxi
 • Semàntica
 • Pragmàtica (ús del llenguatge i aspectes socials de la comunicació)
 • Retard del llenguatge
 • Disfàsia
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge
 • TDAH
 • Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, discalculia, disortografia, apràxia, agnòsia i afàsia entre d’altres)
 • Alteracions de la comunicació social
 • Elements no verbals i comunicació prelingüística (proxèmica, contacte ocular, gestualitat, entonació, atenció conjunta, intencionalitat, senyalització de la comunicació)

 • Discurs de la producció de so
 • Articulació
 • Retard de la parla
 • Mutisme selectiu
 • Apràxia de la parla
 • Dislàlia
 • Afàsia
 • Disàrtria
 • Anàrtria
 • Disglòssia
 • Trastorns de la fluïdesa de la parla (hiperfluidesa, disfèmia)
 • Comunicació paralingüística

 • Fonació de qualitat
 • Rang vocal
 • Volum
 • Respiració
 • Trastorns de la ressonància
 • Laringectomies
 • Disfèmia
 • Taquifèmia
 • Bradifèmia
 • Disprosòdia
 • Disfonies i afonies
 • Nòduls
 • Pòlips
 • Edemes
 • Lesions de contacte
 • Paràlisi de les cordes vocals
 • Dificultats de llenguatge, parla i veu per pèrdua auditiva de transmissió, neurosensorial i mixta
 • Hipoacúsia
 • Cofosi
 • Presbiacúsia
 • Implants coclears
 • Altres síndromes

 • Discapacitat intel·lectual
 • Paràlisi cerebral
 • Traumatismes cranials
 • Ictus (AVC)
 • Síndrome de Down
 • Autisme
 • Deteriorament de la comunicació
 • Demències (Alzheimer, Parkinson…)
 • Altres síndromes

 • Disfuncions orofacials (sistema estomatognàtic)
 • Mals hàbits orals
 • Trastorns de la dinàmica (respiració, succió, deglució i masticació)
 • Trastorns sensorials motors orals
 • Alimentació en prematurs
 • Trastorn d’alimentació selectiva
 • Deglució disfuncional
 • Disfàgia
 • Disglòssia
 • Disfuncions respiratòries: respirador oral, ronc, asma i SAOS
 • Alteracions del fre lingual
 • Fissura labiopalatina
 • Lesions temporomandibulars
 • Odontologia i ortodòncia (mossegada oberta, creuada, perfil facial…)
 • Cirurgia ortognàtica
 • Traumatismes crani-facials
 • Paràlisis facials (asimetria, hipertonia…)
 • Estètica facial (arrugues, asimetries facials…)
 • Pacients amb cremades (cap i coll)
 • Cirurgia bariàtrica (flaccidesa, hipotonia…)

Tècniques/Teràpies:

 • Massatges
 • Pràxies
 • Estimulació sensorial i tèrmica
 • Embenat neuromuscular i Cross Tape
 • Electroestimulació
 • Tècniques posturals i deglutòries
 • Altres tècniques miofuncionals intraorals i extraorals

Clara Sánchez Rubio

como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-comunicarse-salutimes-

Com ajudar els nostres fills a comunicar-se

El desenvolupament del llenguatge està lligat profundament a factors ambientals i externs: família, escola i experiències personals que aporten…

dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Dislàlia i com afecta el desenvolupament de la parla

La dislàlia, o trastorn de l'articulació, és la dificultat que tenen alguns nens per reproduir la correcta articulació dels fonemes, de forma…