AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

AVÍS LEGAL

 

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li comuniquem que el present lloc web és propietat de:

Consorci Sanitari de Terrassa (en endavant, CST/Salut i Més)

Carretera Torrebonica, s/n

08227 Terrassa

CIF núm. Q-5856145G

a/e:      cst@cst.cat

salutimes@cst.cat

 

Condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d’aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’entitat i es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de CST/Salut i Més. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a CST/Salut i Més o a terceres persones que han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

Aquest lloc web té per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta CST/Salut i Més, que es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense previ avís, modificació dels continguts i presentació de el seu lloc web, inclòs el present avís legal.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d’aquest web sense el consentiment exprés i per escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els següents comportaments:

  • La reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altre, de forma íntegra o parcial.

L’accés al web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat d’aquest la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

La present política de protecció de dades té per objecte informar del tractament que CST/ Salut i Més realitza de les dades personals que s’obtenen a través de la navegació i de la interacció dels usuaris i de les usuàries a la pàgina web www.salutimes.cat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Informació Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i aplicació del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes CST/Salut i Més informa i comunica als seus pacients i usuaris que les seves dades són recollides amb finalitats concretes i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

El responsable del tractament de les teves dades és:

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

NIF: Q5856145G

Adreça: Ctra. Torrebonica, s/n – 08227 Terrassa, Barcelona

Telèfon: 34 93 731 00 07          Adreça electrònica:       cst@cst.cat

salutimes@cst.cat

El delegat de protecció de dades és:

Director de la Fundació TIC Salut Social

Parc Tecnocampus. Avinguda Ernest Llunch, Torre TCM 3, planta 6a 08302 Mataró

Telèfon: 93 553 26 42               Adreça electrònica:       dpd@ticsalutsocial.cat

protecciodades@cst.cat

Quina informació recopilem?

Recopilarem, dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través dels diferents formulais i/o sol·licituds distribuïts a través de la pàgina web quan us adreceu a nosaltres, com per exemple:

  • Programació de visites (a través del formulari Demana la teva cita): les teves dades de contacte, entre d’altres, el nom i cognoms, el telèfon o el correu electrònic. Ara bé, un determinat servei pot requerir altres dades personals o categories de dades personals.
  • Selecció de personal (a través del formulari Treballa amb nosaltres)

 

El CST/Salut i Més només tracta les dades personals que resultin adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de la finalitat en virtut de la qual es van recollir inicialment.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Les dades que ens facilites es tracten amb les finalitats següents:

 

Prestació d’assistència sanitària: garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat als nostres centres; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; complimentar la seva història clínica en el centre; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats.

Comunicació de citacions mitjançant aplicació Whatsapp: enviar als usuaris de Salut i Més un Whatsapp amb el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre, sempre que hagi donat el seu consentiment explícit.

Gestió de currículums: dades personals necessàries per participar en processos de selecció o per incloure en la bossa de treball.

Enviament de comunicacions i publicitat: sempre que hagi donat el seu consentiment explícit.

Base de legitimació

La base jurídica que empara el tractament de les dades amb finalitat assistencial és necessari per a fins de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari, així com la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària. Tanmateix, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

En relació al tractament de la gestió de cites mitjançant l’aplicació Whatsapp o enviament de comunicacions i publicitat o gestió de currículums, la base jurídica és el lliure consentiment de la persona. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Tens dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

El CST/Salut i Més ha d’adoptar les accions necessàries per garantir que les dades personals que reculli, emmagatzemi i tracti es facin servir de manera lícita, lleial i transparent, d’acord amb les obligacions resultants de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, CST/Salut i Més ha establert tots els mitjans tècnics que té a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens hagis facilitat.

Quins drets t’emparen en relació amb el tractament de les teves dades

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament que CST/Salut i Més fa de les teves dades. Tanmateix;

Tens dret a accedir a les teves dades personals per conèixer quines estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan –entre altres motius– les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El CST/Salut i Més deixarà de tractar les teves dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos que exigeixin el contrari o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.

Així mateix, podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les seves dades.

Els formularis per a l’exercici de drets estan disponibles a: (ENLLAÇ PER REDIRIGIR ALS FORMULARIS) http://www.cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/formularis-exercici-drets/formularis-exercici-drets_w_1064_s_3_g_2_t_0_a_5.aspx

Pots exercir els drets esmentats adreçant un correu electrònic a salutimes@cst.cat o atencioalciutada@cst.cat també presencialment a la seu central de Salut i Més, Plaça Nova, nº 5 baixos Local Núm. 7, Terrassa.

Així mateix, se t’informa del teu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els teus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades www.apdcat.cat (ENLLAÇ).

A qui comuniquem les teves dades?

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers excepte obligació legal, interès vital o previ consentiment de l’interessat i únicament en els supòsits i als destinataris que a continuació es detallen:

-Les dades dels pacients als quals es presti assistència en el CST/Salut i Més quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

-La informació assistencial serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades, com companyes d’assegurances, empreses de pròtesis o material quirúrgic inclusiu i altres prestadors de serveis assistencials, tots ells considerats Encarregats de Tractament

-També podran ser cedides a terceres parts que actuïn en el procés assistencial com encarregats de tractament o quan existeixi una obligació legal de comunicació de les dades.

-No es preveuen transferències de dades a tercers països

Quant de temps conservem les dades?

Si mantens una relació medico sanitària, professional o comercial amb el CST/Salut i Més les dades que hagis facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre perdurin aquestes relacions amb nosaltres i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Darrera actualització: Gener 2021